Home   |   Thailand food database training   |   Old Website   |  Sitemap   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
News Update > Home > News Update

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ..

Update 14.12.2018 View 6 Timeเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหหาร และ คุณพัชรี ตั้งตระกูล ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ร่วมหารือ..

Update 14.12.2018 View 5 Timeเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี, ดร.สันติ แสงเลิศไสว รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ, คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย..

Update 14.12.2018 View 8 Timeเมื่อวันที่ 22 และ 26 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย, รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร, ผู้แทนหน่วยงาน และผู้ประกอบการจากโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายใต้กิจกรรม...

Update 12.12.2018 View 21 Timeเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงาน จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน สถาบันฯ โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

Update 12.12.2018 View 17 Time... 1 2 3 4 5 ...

 
There are Visitors
0000000