Home   |   Thailand food database training   |   Old Website   |  Sitemap   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
News Update > Home > News Update

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบุคลากรของสถาบันฯ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 53 ปี โดยมี รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Update 21.10.2019 View 2 Timeเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเครื่องมือประเมินใน แต่ละหน่วยสมรรถนะโดยจำแนกเป็นเครื่องมือประเมินความรู้ ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ครั้ง...

Update 21.10.2019 View 1 Timeเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมเสวนาโต๊ะกลมระดมแนวคิดทิศทางการพัฒนาการเกษตรด้วยนวัตกรรมแบบบูรณาการองค์กร เพื่อระดมแนวคิดทิศทางในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายหลัก คือ เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน มีเศรษฐกิจที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง...

Update 21.10.2019 View 2 Timeเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และสร้างเครื่องมือประเมินใน แต่ละหน่วยสมรรถนะโดยจำแนกเป็นเครื่องมือประเมินความรู้ ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยมี...

Update 17.10.2019 View 22 Timeเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ดร.ดาลัด ศิริวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ Happy&Healthy ช่วง Health Talk ทางสถานีวิทยุ ขสทบ. FM.102 MHZ. โรงพยาบาลวิภาวดี ในหัวข้อ “Beauty food for skin” . https://www.youtube.com/watch?v=cgWFivnICAc&feature=youtu.be

Update 10.10.2019 View 41 Time... 1 2 3 4 5 ...

 
There are Visitors
0000000