Home   |   Thailand food database training   |   Old Website   |  Sitemap   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
News Update > Home > News Update

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์แสดงความยินดีกับ อ.ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Update 16.10.2018 View 19 Timeเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร, บุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Update 13.10.2018 View 26 Timeเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัล โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่ 2 มี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี ให้เกียรติมอบโล่รางวัลกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารได้รับรางวัลดังนี้ 1. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลประเภทหน่วยงาน 2. คุณจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร ได้รับรางวัล...

Update 12.10.2018 View 23 Timeสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เผยแพร่โดย Si Charmant Toey · 2 ตุลาคม เวลา 09:43 น. · เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "สันติสุขโมเดล" กับการพัฒนาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน อย่างยั่งยืน ภายในงาน “ล่องล้านนา ภาษา วรรณคดี ประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว” งานประชุมวิชาการระดับชาติโดยเป็นกา...

Update 09.10.2018 View 25 Timeระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ภายในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 จัดโดย โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ภายในงานสถาบันฯ นำผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ พร้อมกับผลิตภัณฑ์งานวิจัย (เกลือปรุงแต่งสมุนไพรลดโซเดียม) เข้าจัดจำหน่าย พร้อมกับการสาธิตวิธีการทำลูกชุบจากถั่วเขียว ณ โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

Update 09.10.2018 View 40 Time... 1 2 3 4 5 ...

 
There are Visitors
0000000