หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 คณะกรรมการประจำ หน้าหลัก > คณะกรรมการประจำ

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

รายละเอียด : ที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ดร.กนิษฐา กาญจนจารี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

รายละเอียด : กรรมการสภา มก.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นายบดินทร์ รัศมีเทศ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

รายละเอียด : รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
ประธานคณะกรรมการ

รายละเอียด : ผู้อำนวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
 

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นายธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
กรรมการ

รายละเอียด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นางศศิวิมล มีอำพล
กรรมการ

รายละเอียด : รองศาสตราจารย์
และคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ มก.
 

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นายสุตเขตต์ นาคะเถียร
กรรมการ

รายละเอียด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และคณบดี
คณะเกษตร มก.
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นางนุชนาถ มั่งคั่ง
กรรมการ

รายละเอียด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ มก.
 

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นายเชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ

รายละเอียด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองคณบดีฝ่ายวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กำแพงแสน
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นายวันชัย วรวัฒนเมธีกุล
กรรมการ

รายละเอียด : รองศาสตราจารย์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
คณะประมง มก.
 

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นางสุนันทา สมพงษ์
กรรมการ

รายละเอียด : ผู้อำนวยการ
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นางทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
กรรมการ

รายละเอียด : ผู้อำนวยการ
กองควบคุมอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
 

 

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000