หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 



คณะกรรมการประจำ หน้าหลัก > คณะกรรมการประจำ

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์
ประธานคณะกรรมการ

รายละเอียด : ผู้อำนวยการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล
กรรมการ

รายละเอียด : รองศาสตราจารย์
และคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 
 

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
กรรมการ

รายละเอียด : รองศาสตราจารย์
และคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. กำแพงแสน
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร. สุตเขตต์ นาคะเถียร
กรรมการ

รายละเอียด : รองศาสตราจารย์
และคณบดี
คณะเกษตร มก.
 

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน
กรรมการ

รายละเอียด : รองศาสตราจารย์
และคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มก.
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
กรรมการ

รายละเอียด : รองศาสตราจารย์
และคณบดี
คณะเศรษฐศาตร์ มก.
 

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

รศ.ดร.อนุตร แจ้งชัด
กรรมการ

รายละเอียด : รองศาสตราจารย์์
และคณบดี
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล
กรรมการ

รายละเอียด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.
 

 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการ

รายละเอียด : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 
 
 
คณะกรรมการประจำสถาบันค้นคว้า
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ดร.ประดิษฐ์ พีระมาน
กรรมการ

รายละเอียด : ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ฟลาวเวอร์ฟูด
 
 

 

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000