หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ> หน้าหลัก > วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ มก.
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ
 
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอำนาจต่อรองในประชาคมโลก
 
พันธกิจ
สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตลอดจนสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการนำประเทศไปสู่ความผาสุกและมั่นคง
 
เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
 
อัตลักษณ์
สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี
 
วัตถุประสงค์
 วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
     สร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ
 ให้บริการประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร
 เป็นแหล่งวิชาการที่สามารถชี้นำและร่วมแก้ไขปัญหาทางด้าน
     อุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและ
     สนับสนุนการเรียนการสอน
 ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ
     อุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับสากล
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันที่ผลิตนวัตกรรมแบบครบวงจร
  เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร

พันธกิจ
มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
มุ่งพัฒนาการให้บริการครบวงจรที่มีมาตรฐานสากล
มุ่งพัฒนาความรู้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร
มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ
 
นโยบาย
การวิจัยและการพัฒนา   
  การวิจัยและการพัฒนาพัฒนางานวิจัยมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมอาหารผลัก
  ดันนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการผลิตงานวิจัยร่วมกับ
  ภาคเอกชน  เพื่อรองรับอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร (KU FoodScience
  Park) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทั้งในและ
  ต่างประเทศสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  กับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะภาคเอกชนจัดหางบประมาณอุดหนุน
  การวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ
   
การบริการวิชาการ
  ขยายขีดความสามารถของงานบริการวิชาการสร้างรายได้และพัฒนา
  ทักษะ บุคลากร จัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้บริการวิชาการ
  อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อ
  สังคมและชุมชน
   
การสนับสนุนการศึกษา
  ร่วมมือกับภาควิชา/คณะในด้านการเรียนการสอน การสนับสนุน
  เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำวิทยานิพนธ์และการฝึกงานเตรียมความ
  พร้อมให้กับหน่วยงานสามารถรองรับการให้นิสิตเข้ามาฝึกงานและ
  ทำงานวิจัย เพื่อรองรับนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกันของมหาวิทยาลัย
   
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
  ส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมเสริมสร้าง
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้เกิดอัตลักษณ์ที่ดี
  ของมหาวิทยาลัย
   
การบริหารจัดการ
  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพถูกต้องให้สถาบันสามารถ
  เลี้ยงตัวเองได้เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรพัฒนาและปรับปรุงระบบ
  สารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการในทุกภารกิจ ส่งเสริม
  การวิจัยของสถาบันในภารกิจหลัก พัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมเข้าสู่
  การเป็นประชาคมอาเซียนพัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและ
  ยอมรับในสังคม
 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000