หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

 
นวัตกรรมอาหาร สร้างคุณค่า สานเศรษฐกิจไทย

วารสารงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 40 ปี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผ่านการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัย ซึ่งเขียนและเรียบ
เรียงจากผลงานวิจัย โดยหยิบยกบางแง่มุมที่น่าสนใจ ในรูปแบบของ
บทความวิชาการที่อ่านและเข้าใจง่าย

 

   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000