หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม


    
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมรำข้าวสกัดไขมัน

ผู้ประดิษฐ์  นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช  
ผู้ร่วมประดิษฐ์ นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ  
น.ส.กรุณา วงษ์กระจ่าง และ นายวรพล เพ็งพินิจ 

งานวิจัยนี้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าวสกัดไขมัน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับรำข้าวสกัดไขมัน เนื่องจากในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากรำข้าวยังมีน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณและคุณค่า มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่นำไปใช้ในการผลิตน้ำมันรำข้าว ซึ่งกากของรำข้าวที่เหลือจากสารสกัดน้ำมันโดยใช้เครื่องบีบน้ำมันและสารละลายสกัดในกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าว จะมีความเสถียรค่อนข้างสูง รวมทั้งองค์ประกอบทางเคมีของสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ในรำข้าวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับรำข้าวสกัดไขมันที่เหลือจากการสกัดน้ำมันนี้มักนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้หากนำรำข้าวสกัดไขมันดังกล่าวมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคชนิดพองกรอบจากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน (Direct expanded ready-to-eat extruded breakfast cereal) ย่อมเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือทิ้งทั้งในอุตสาหกรรมการสีข้าวและผลิตน้ำมันรำข้าว อีกทั้งเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชันที่มีศักยภาพต่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมในการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแป้งจากธัญพืช เสริมคุณค่าทางโภชนาการและสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติเด่นดึงดูดผู้บริโภคในแง่ของคุณสมบัติเชิงสุขภาพโดยเฉพาะจากใยอาหาร


   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000