หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม


    
เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปถั่วเขียว

ผู้ประดิษฐ์  นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช  
ผู้ร่วมประดิษฐ์ นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน, น.ส.วราภรณ์ ประเสริฐ  
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ และนายวรพล เพ็งพินิจ

ถั่วเขียวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย  และเป็นพืชที่มีอนาคตค่อนข้างสดใส  เพราะนอกจากจะมีการใช้ประโยชน์ที่นอกจากนำมาบริโภคโดยตรงแล้ว 
ยังมีอุตสาหกรรมการแปรรูปรองรับ ได้แก่อุตสาหกรรมการทำถั่วซีกซึ่งผ่านการ
กะเทาะเปลือกออกเป็นถั่วซีก ในแง่ของสุขภาพ ถั่วเขียวมีองค์ประกอบที่สำคัญ
คือแป้งร้อยละ 62.7 โปรตีนร้อยละ 21.7 ความชื้นร้อยละ 10.2
และไขมันร้อยละ 1.5  ถั่วเขียวมีปริมาณแป้งและโปรตีนที่สูงกว่าถั่วชนิดอื่นๆ สำหรับการแปรรูปถั่วเขียวเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคในระดับอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพต่อการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นั้นยังมีไม่มากนัก  ด้วยเหตุนี้ระบบการ
ผลิตแบบเอกซ์ทรูชันจึงเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จะนำมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียว  ด้วยความสามารถของระบบที่เป็นระบบการผลิตแบบ
ต่อเนื่อง  มีอัตราการผลิตสูง  เป็นที่นิยมค่อนข้างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบ
การด้านอุตสาหกรรมอาหารอยู่แล้ว  อีกทั้งกระบวนการเอกซ์ทรูชันช่วยลดหรือ
ทำลายสารต่อต้านคุณค่าทางโภชนาการ (Antinutrition)  ช่วยปรับปรุง
คุณค่าทางโภชนาการของถั่ว งานวิจัยนี้ให้ความสนใจต่อการผลิตเครื่องดื่ม
กึ่งสำเร็จรูปจากถั่วเขียว  ซึ่งยังไม่มีวางตลาดในเมืองไทย เพราะผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ข้าวโพด หรือข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก และใช้วัตถุดิบจากถั่ว
เป็นเพียงวัตถุดิบเสริมโปรตีนเท่านั้น  ไม่ได้ใช้เป็นองค์ประกอบหลักเหมือน
กับผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยนี้


   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000