หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 นวัตกรรม > หน้าหลัก > ผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม

    
น้ำตาลน้อยทางเลือกเพื่อสุขภาพ
: เทคนิคการผลิตที่ได้มาตรฐานสุขลักษณะ

วารสารงานวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2555

เครือข่ายรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวานร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาคู่มือ “เครื่องดื่ม
น้ำตาลน้อยทางเลือกเพื่อสุขภาพ
: เทคนิคการผลิตที่ได้มาตรฐานสุขลักษณะ” เพื่อให้เป็นประโยชน์ แก่โรงเรียน บุคลากรสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปที่
รักสุขภาพ โดยยึดหลัก หวานน้อยก็อร่อยได้ เพื่อเด็กไทยได้มีโอกาสเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี

 

   
     
 
   
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000