หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา > หน้าหลัก > ทะเบียนสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร

 

ลำดับ ประเภท ประเทศ เลขที่ ผู้ประดิษฐ์ เรื่อง วันที่ได้รับการ
จดทะเบียน
วันหมดอายุ
1 สิทธิบัตรองค์การทรัพย์
สินทางปัญญาโลก (PCT) 
- WO
98/30594
นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ Process for the modification
and utillisation of bacterial cellulose 
ตีพิมพ์ :
16 กรกฎาคม 2540
-
2 สิทธิบัตร ออสเตรเลีย AU 5468498 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ Process for the modification
and utillisation of bacterial cellulose
3 สิงหาคม 2541 -
3 สิทธิบัตร สหรัฐอเมริกา US 5962676 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ Process for the modification
and utillization of bacterial cellulose
5 ตุลาคม 2542 -
4 สิทธิบัตร ไทย 19425 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์
นางสมคิด ธรรมรัตน์
การทำให้วุ้นสวรรค์ที่ผลิตมีรูปร่างเฉพาะ 2 กุมภาพันธ์ 2549 2 ตุลาคม 2563
5 อนุสิทธิบัตร ไทย 3085 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ลูกชิ้นที่มีวุ้นเป็นส่วนผสม 9 กุมภาพันธ์ 2550 11 กรกฎาคม 2554
6 อนุสิทธิบัตร ไทย 3310 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ นางจารุวรรณ์ ศิริพรรณพร น.ส.อภิญญา จุฑางกูร ซอสข้นและกรรมวิธีการผลิต 28 มิถุนายน 2550 29 กันยายน 2554
7 อนุสิทธิบัตร ไทย 3647 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ น.ส.กรุณา จีนถนอม น.ส.กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร สิ่งประกอบเหลวสำหรับใช้หุงข้าว
พร้อมใช้บรรจุในภาชนะปิดสนิท
4 ตุลาคม 2550 29 กันยายน 2554
8 อนุสิทธิบัตร ไทย 4720 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ เครื่องลอกเยื่อหน้าวุ้นสวรรค์
และกรรมวิธีการลอกเยื่อหน้าวุ้นสวรรค์
2 กุมภาพันธ์ 2552 1 ธันวาคม 2554
9 อนุสิทธิบัตร ไทย 4659 นางวิภา  สุโรจนะเมธากุล และคณะ วิธีการกักเก็บสารออกฤทธิ์จากขมิ้นในรูปขมิ้นผง
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีการดังกล่าว
12 ธันวาคม 2551 28 พฤศจิกายน 2556
10 อนุสิทธิบัตร ไทย 5905 นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติผสมผลเปลือกมังคุด
โดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
14 มกราคม 2554 10 พศจิกายน 2558
11 อนุสิทธิบัตร ไทย 5995 นายวินัศ  ภูมินาถ ผลิตภัณฑ์แป้งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต 21 กุมภาพันธ์ 2554 11 ธันวาคม 2557
12 อนุสิทธิบัตร ไทย 6210 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ ผลิตภัณฑ์ซุปต้มข่าชนิดข้นสำเร็จรูป
และกรรมวิธีผลิตซุปต้มข่าชนิดข้นสำเร็จรูป
11 พฤษภาคม 2554 4 กุมภาพันธ์ 2558
13 อนุสิทธิบัตร ไทย 6211 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ ผลิตภัณฑ์ซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูป
และกรรมวิธีผลิตซุปต้มยำชนิดข้นสำเร็จรูป
11 พฤษภาคม 2554 4 กุมภาพันธ์ 2558
14 อนุสิทธิบัตร ไทย 6482 นายนิพัฒน์  ลิ้มสงวน เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต 15 สิงหาคม 2554 30 พฤษภาคม 2559
15 อนุสิทธิบัตร ไทย 6525 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุลและคณะ ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดเขียวหวานสำเร็จรูป
และกรรมวิธีผลิตข้าวผัดเขียวหวานดังกล่าว
25 สิงหาคม 2554 16 มีนาคม 2559
16 อนุสิทธิบัตร ไทย 6526 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดคั่วกลิ้งสำเร็จรูป
และกรรมวิธีผลิตข้าวผัดคั่วกลิ้งดังกล่าว
25 สิงหาคม 2554 16 มีนาคม 2559
17 อนุสิทธิบัตร ไทย 6528 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล
และคณะ
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดกะปิสำเร็จรูป
และกรรมวิธีผลิตข้าวผัดกะปิดังกล่าว
25 สิงหาคม 2554 16 มีนาคม 2559
18 อนุสิทธิบัตร ไทย 6529 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดฉ่าสำเร็จรูป
และกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉ่าดังกล่าว
25 สิงหาคม 2554 16 มีนาคม 2559
19 อนุสิทธิบัตร ไทย 6530 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดฉู่ฉี่สำเร็จรูป
และกรรมวิธีผลิตข้าวผัดฉู่ฉี่ดังกล่าว
25 สิงหาคม 2554 16 มีนาคม 2559
20 อนุสิทธิบัตร ไทย 6397 น.ส.ดวงจันทร์  เฮงสวัสดิ์และคณะ กระบวนการผลิตข้าวตูกึ่งสำเร็จรูป
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว
21 กรกฎาคม 2554 6 กุมภาพันธ์ 2557
21 อนุสิทธิบัตร ไทย 6657 นางจุฬาลักษณ์  จารุนุช และคณะ เครื่องดื่มธัญชาติสำเร็จรูปผสมสมุนไพรไทย
และกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มดังกล่าว
7 ตุลาคม 2554 18 มิถุนายน 2557
22 อนุสิทธิบัตร ไทย 6910 นางพัชรี  ตั้งตระกูล
และคณะ
การผลิตข้าวกล้องงอกเพื่อเพิ่มกรด
แกมม่าแอมิโน บิวเทริก
(Gamma Amino Butyric acid)
ในข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในประเทศไทย
31 มกราคม 2555 8 มกราคม 2556
23 อนุสิทธิบัตร ไทย 6982 นางกุลวดี ตรองพาณิชย์ และคณะ น้ำธัญพืชและข้าวต้มธัญพืชหลากชนิด 21 กุมภาพันธ์ 2555 23 สิงหาคม 2556
24 อนุสิทธิบัตร ไทย 7221 นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
และคณะ
กรรมวิธีผลิตข้าวแกงทอดแช่เยือกแข็ง
กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
15 มิถุนายน 2555 13 ธันวาคม 2556
25 สิทธิบัตร ไทย 32923 นายสมยศ จรรยาวิลาศ และคณะ เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูป
บรรจุภาชนะโดยรังสีอินฟราเรด
22 มิถุนายน 2555 29 กันยายน 2562
26 อนุสิทธิบัตร ไทย 7469 นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวข้าวโพดสีม่วง
โดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์
14 กันยายน 2555 6 ธันวาคม 2560
27 อนุสิทธิบัตร ไทย 7467 นางสาววันเพ็ญ  มีสมญา และคณะ ผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตผักสลัดแผ่น 14 กันยายน 2555 6 ธันวาคม 2560
28 อนุสิทธิบัตร ไทย 7570 นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
และคณะ
ผลิตภัณฑ์ข้าวผัดต้มยำสำเร็จรูป
และกรรมวิธีผลิตข้าวผัดต้มยำดังกล่าว 
26 ตุลาคม 2555 16 มีนาคม 2559
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000