หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา > หน้าหลัก > ทะเบียนสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร

 

ลำดับ ประเภท ประเทศ เลขที่ ผู้ประดิษฐ์ เรื่อง วันที่ได้รับการ
จดทะเบียน
วันหมดอายุ
29 อนุสิทธิบัตร ไทย 7827 น.ส.ช่อลัดดา เที่ยงพุก ผลิตภัณฑ์แยมผัก 5 กุมภาพันธ์ 2556 10 กรกฎาคม 2557
30 อนุสิทธิบัตร ไทย 7876 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ กรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มโปรไบโอติก
ที่มีน้ำหมักวุ้นสวรรค์ผสมเซลลูโลส
22 กุมภาพันธ์ 2556 31 กรกฎาคม 2561
31 อนุสิทธิบัตร ไทย 8064 น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร กรรมวิธีการผลิตแป้งจากแก่นตะวัน
(เยรูซาเลมอาร์ทิโช้ค)
5 มิถุนายน 2556 20 กุมภาพันธ์ 2556
32 อนุสิทธิบัตร ไทย 8065 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ น้ำนมถั่วเหลืองสมุนไพรผสมไข่ และกรรมวิธีการผลิต 5 มิถุนายน 2556 13 พฤศจิกายน 2557
33 อนุสิทธิบัตร ไทย 8129 นายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน และคณะ หน่อไม้แช่อิ่มอบแห้งและกรรมวิธีการผลิต 5 กรกฎาคม 2556 6 ธันวาคม 2560
34 อนุสิทธิบัตร ไทย 8138 น.ส.วราภรณ์ สกลไชย และคณะ หน่อไม้หย็องและกรรมวิธีการผลิต 12 กรกฎาคม 2556 6 ตุลาคม 2560
35 อนุสิทธิบัตร ไทย 8012 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ ผลิตภัณฑ์ซุปแกงเลียงชนิดข้นสำเร็จรูป และกรรมวิธีการผลิตซุปแกงเลียงชนิดข้นสำเร็จรูป 2 พฤษภาคม 2556 4 กุมภาพันธ์ 2558
36 อนุสิทธิบัตร ไทย 8013 น.ส.เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ ผลิตภัณฑ์ซุปเขียวหวานชนิดข้นสำเร็จรูป และกรรมวิธีการผลิตซุปเขียวหวานชนิดข้นสำเร็จรูป 2 พฤษภาคม 2556 4 กุมภาพันธ์ 2558
37 อนุสิทธิบัตร ไทย 8286 นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ เครื่องดื่มถั่วเขียวกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง 12 กันยายน 2556 18 มีนาคม 2562
38 อนุสิทธิบัตร ไทย 8337 นายประมวล ทรายทอง และคณะ กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ผลไม้ 26 กันยายน 2556 9 พฤษภาคม 2562
39 อนุสิทธิบัตร ไทย 8339 น.ส.กษัมาพร ปัญต๊ะบุตร และคณะ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของเปลือกเงาะ 26 กันยายน 2556 10 กันยายน 2557
40 อนุสิทธิบัตร ไทย 8340 นางพัชรี ตั้งตระกูล และคณะ (คุณฉกามาศ คุณบุญมา และคุณงามจิตร) กรรมวิธีการผลิตน้ำข้าวกล้องงอก 26 กันยายน 2556 30 สิงหาคม 2561
41 อนุสิทธิบัตร ไทย 8403 น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร และคณะ กรรมวิธีการผลิตข้าวสุกที่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระ 9 ตุลาคม 2556 23 ธันวาคม 2559
42 อนุสิทธิบัตร ไทย 8466 นางจุฬาลักษณ์ จารุนุช และคณะ สูตรอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีรำข้าว
สกัดน้ำมันเป็นส่วนผสม
12 พฤศจิกายน 2556 9 พฤศจิกายน 2561
43 อนุสิทธิบัตร ไทย 8583 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน และคณะ ไอศกรีมโยเกิร์ตชาน้ำผึ้งผสมเชอร์รี่และ
กรรมวิธีการผลิต
27 ธันวาคม 2556 23 ธันวาคม 2559
44 อนุสิทธิบัตร ไทย 8775 น.ส.วาสนา นาราศรี ผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมปรุง
ด้วยไมโครเวฟ
4 เมษายน 2557 3 ตุลาคม 2562
45 อนุสิทธิบัตร ไทย 8776 นางพัชรี ตั้งตระกูล และคณะ โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากข้าวกล้องงอก 4 เมษายน 2557 11 กรกฎาคม 2562
46 อนุสิทธิบัตร ไทย 8778 นายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ไอศกรีมโยเกิร์ต์ครีมชีสหมูหยอง 4 เมษายน 2557 20 สิงหาคม 2561
47 อนุสิทธิบัตร ไทย 9090 น.ส.งามจิตร โล่วิทูร และ
นายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ
กรรมวิธีการผลิตโจ๊กข้าวโพด
พร้อมบรรจุรีทอร์ทเพาซ์
29 สิงหาคม 2557 11 พฤศจิกายน 2562
48 อนุสิทธิบัตร ไทย 9375 นางชิดชม ฮิรางะ กรรมวิธีการผลิตผงลูกยอและผลิตภัณฑ์
จากกรรมวิธีการผลิตดังกล่าว
12 ธันวาคม 2557 24 มกราคม 2560
49 อนุสิทธิบัตร ไทย 9453 น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร และคณะ กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนที่เสริม
สารต้นอนุมูลอิสระ
16 มกราคม 2558 23 ธันวาคม 2559
50 อนุสิทธิบัตร ไทย 9455 น.ส.เกศศิณี ตระกูลทิวากร และคณะ กรรมวิะีการผลิตข้าวเสริมสารต้น
อนุมูลอิสระพร้อมบริโภค
16 มกราคม 2558 23 ธันวาคม 2559
51 อนุสิทธิบัตร ไทย 9466 นางเนตรนภิส วัฒนสุชาติ กระบวนการผลิตแป้งกล้วยด้วยความร้อน 19 มกราคม 2558 30 มกราคม 2561
52 อนุสิทธิบัตร ไทย 9498 น.ส.วนิดา เทวารุทธิ์ และคณะ กรรมวิธีการผลิตแป้งถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวน
การเพาะงอก
5 กุมภาพันธ์ 2558 12 มีนาคม 2562
53 อนุสิทธิบัตร ไทย 9715 นายประมวล ทรายทอง และคณะ กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากเวย์
มะพร้าว
27 มีนาคม 2558 12 กันยายน 2562
54 อนุสิทธิบัตร ไทย 9718 นางเนครนภิส วัฒนสุชาติ และคณะ องค์ประกอบกล้วยชนิดผงเพื่อเป็นเครื่องดื่ม์ 27 มีนาคม 2558 12 มีนาคม 2561
55 อนุสิทธิบัตร ไทย 9781 น.ส.ช่อลัดด เที่ยงพุก และ
นางอุไร เผ่าสังข์ทอง
ผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวผสมเลือดสัตว์อบแห้งกึ่งสำเร็จรูป
และกรรมวิธีการผลิต
10 เมษายน 2558 4 มิถุนายน 2562
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000