หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา > หน้าหลัก > ผลงานวิชาการได้จดลิขสิทธิ์

     
 

 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์/ได้รับรองคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงาน : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปีงบประมาณ : 2555 (1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555)

ลำดับ

ชื่อผลงานวิชาการ

ชื่อผู้แต่ง

ประเภท

หน่วยงานที่รับรองการจดลิขสิทธิ์

1 หลักการชิมไวน์ นางสร้อยทอง สายหยุดทอง ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 272940 / 13-03-2555
ทะเบียน : ว.28349 / 12-04-2555
2 ประโยชน์ของเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์
ที่ผลิตจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
นางสาวพัทธินันท์ ภูมิพันธ์ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 275300 / 26-04-2555
ทะเบียน : ว.28836 / 08-06-2555
3 นมอาหารธรรมดา แต่คุณค่าคับแก้ว นางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ิ์ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 279779 / 08-08-2555
ทะเบียน : ว.29468 / 26-09-2555
4 ผลกระทบของกัมมันตรังสีต่อสุขภาพ นางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 279780 / 08-08-2555
ทะเบียน : ว.29469 / 26-09-2555
5 โภชนาการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ นางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ิ์ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 279781 / 08-08-2555
ทะเบียน : ว.29470 / 26-09-2555
6 พลาสติกที่คุณใช้กับอันตรายที่แฝงมา นางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 279780 / 08-08-2555
ทะเบียน : ว.29471 / 26-09-2555
7 จากฟ้าสู่ดิน...น้ำพระทัยจากในหลวง
...เพื่อปวงชน
นางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ิ์ ลข.1_สิ่งเขียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา
คำขอ : 280579 / 23-08-2555
ทะเบียน : ว.29701 / 11-10-2555


 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000