หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมหารือแนวทางและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัพเดท 26.11.2562 อ่านจำนวน 196 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือร่วมกับ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานของเกษตรศาสตร์ นำโดย อธิการบดี,  คณบดีคณะเกษตร, คณบดีคณะวนศาสตร์,

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร, รองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

และรองผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในการหารือแนวทางและพัฒนา


ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือ ที่จะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทรัพยากรต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

ณ อาคารถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ-ไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ขอบคุณภาพจาก : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000