หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ให้การต้อนรับ คุณจันจิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม, คุณกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ และคณะ เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ และร่วมประชุมหารือความร...

อัพเดท 19.02.2561 อ่านจำนวน 9 ครั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเลี้ยงอาหารของห้องอาหารสหโภชน์ โดยเชิญบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

อัพเดท 19.02.2561 อ่านจำนวน 18 ครั้งข้อมูลพื้นฐานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 25.07.2560 อ่านจำนวน 2 ครั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าพบผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์น่าน เจ้าคณะอำเภอภูเพียง และท่านอาจารย์สมคิด เจ้าคณะอำเภอสันติสุข เพื่อหารือการจัดทำหลักสูตร พุทธเกษตร ในการพัฒนาคนด้านเกษตรและอาหาร ที่ยึดหลักธรรม 4 ประการคือ มีศิลธรรม มีจริยธรรม มีคุณธรรม และมีวัฒนธรรม ณ จังหวัดน่าน

อัพเดท 16.02.2561 อ่านจำนวน 29 ครั้งน้ำส้มสายชูหมัก จากน้ำมะพร้าวน้ำหอม ผลิตน้ำส้มสายชูหมัก (Fermented vinegar) ที่เรียกว่า Rapid-Tray-Culture Method” เป็นวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักที่ง่าย ไม่ยุ่งยากใช้เทคนิคการหมักแบบ Surface Culture Fermentation (SCF) ที่มีการผลิตโดยการควบคุมสภาวะการหมักและมีอัตราสวนของวัตถุดิบที่มีความเหมาะสม ไดผลิตภัณฑน้ำสมสายชูหมักตามตองการ โดยอาศัยเชื้อจุลินทรียกรดน้ำสมสายพันธุบริสุทธิ์ในกระบ...

อัพเดท 15.02.2561 อ่านจำนวน 37 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000