หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อัพเดท 01.02.2560 อ่านจำนวน 1,642 ครั้งวันที่ 27 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว ภายใต้หัวข้อ “Value Creation in Rice for Better Income to Farmers : A Japanese Perspective” บรรยายโดย Professor Ken’ichi Ohtsubo, Niigata University of Phamacy and Applied Life Sciences ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากร โดยมี ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริกา...

อัพเดท 27.04.2560 อ่านจำนวน 24 ครั้งระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร : มะม่วงเบา ให้แก่บุคลากรโครงการพระดาบส และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 50 คน ภายใต้โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารไทยฮาลาล เพื่อการส่งออกเพิ่มข้อมูล ณ ศ...

อัพเดท 27.04.2560 อ่านจำนวน 19 ครั้งวันที่ 24 เมษายน 2560 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ โดยมี คุณกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร นักวิจัย, คุณสุณิษา ไกยสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ และคุณสุชาวดี แซ่ว่อง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้การต้อนรับ

อัพเดท 27.04.2560 อ่านจำนวน 18 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 6 อัตรา

อัพเดท 26.04.2560 อ่านจำนวน 406 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000