หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ..

อัพเดท 14.12.2561 อ่านจำนวน 6 ครั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 นำโดย รศ. จันทนี เพชรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ คุณประวีณ์นุช เกตุแก้วสำนักประกันคุณภาพ เข้าเยี่ยมชมและ พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารสถาบันฯ ณ ห้อง...

อัพเดท 12.12.2561 อ่านจำนวน 11 ครั้งแจกฟรี “แผ่นเวเฟอร์ตกแต่งอาหาร” ผลิตภัณฑ์เวเฟอร์จากแป้งข้าวไทย สามารถนําไปลงสี ดัดงอ ใช้ตกแต่งอาหาร หรือขนมต่างๆ และยังสามารถรับประทานได้ ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงค์ https://goo.gl/forms/EFgQkNcD4jDKY5oK2 หรือติดต่อที่ น.ส.ตวงพร กลํ่ารัตน์ (0629611665), Thungpon_kl@hotmail.com ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, ifrwctw@ku.ac.th ดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, ifrwctw@ku.ac.th สถาบันค้นคว้าและพัฒนา...

อัพเดท 07.12.2561 อ่านจำนวน 43 ครั้งสนใจสมัครด่วน!!!! โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัพเดท 06.12.2561 อ่านจำนวน 43 ครั้งเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.สันติ แสงเลิศไสว รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ, คุณรัตติญา ศริดาราผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ, คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, ทีมนักวิจัยเจ้าของผลิตภัณฑ์ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท โฟร์เอฟ อะโกร จำกัด โดยคุณสุภา สกุลศิริรัตน์ กรรมการผู้จัดการ...

อัพเดท 03.12.2561 อ่านจำนวน 45 ครั้ง... 1 2 3 4 5 ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000