หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษา จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ..

อัพเดท 14.12.2561 อ่านจำนวน 6 ครั้งเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) ประจำปี 2562

อัพเดท 19.11.2561 อ่านจำนวน 162 ครั้งเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) ประจำปี 2562

อัพเดท 19.11.2561 อ่านจำนวน 148 ครั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 นำโดย รศ. จันทนี เพชรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ คุณประวีณ์นุช เกตุแก้วสำนักประกันคุณภาพ เข้าเยี่ยมชมและ พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารสถาบันฯ ณ ห้อง...

อัพเดท 24.11.2561 อ่านจำนวน 41 ครั้งวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 51 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันฯ โดยมีคุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายโรงงาน, คุณวรพล เพ็งพินิจ ผู้จัดการโรงงานผลิต 1, คุณลัดดา วัฒนสิน นักวิทยาศาสตร์ และคุณพัชรินทร์ ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้การต้อนรับ

อัพเดท 24.11.2561 อ่านจำนวน 40 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000