หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ > หน้าหลัก > ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมบุคลากรของสถาบันฯ เข้ามอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 53 ปี โดยมี รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

อัพเดท 21.10.2562 อ่านจำนวน 2 ครั้งในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วม โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี ณ อาคารอมรภูมิรัตน

อัพเดท 15.09.2562 อ่านจำนวน 121 ครั้งวันที่ 13 กันยายน 2562 คุณพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้งของไทย และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก” ในกิจกรรมการขยายผลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 11 ภายใต้ “โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช.: พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรร...

อัพเดท 13.09.2562 อ่านจำนวน 72 ครั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกระบวนการทำงานภายในโรงสีข้าว ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ โดยมี คุณปิยะ กุมารา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ ณ บริษัท ข้าว ซี. พี. จำกัด (โรงสีข้าวสุพรรณบุรี) จังหวัดสุพรรณบุรี

อัพเดท 13.09.2562 อ่านจำนวน 61 ครั้งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คุณพัทธินันท์ วาริชนันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และคณะ ประชุมร่วมกับคุณพวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ที่ปรึกษากระทรวงด้านอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพฯ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อัพเดท 13.09.2562 อ่านจำนวน 63 ครั้ง... ...

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000