หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร > หน้าหลัก > ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

 
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
 
น.ส. อภิญญา จุฑางกูร

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร  
อีเมล์ ifrayc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1507)  
ความเชี่ยวชาญ - การเก็บรักษาผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
- การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
ผลงานวิจัย - ผลของรังสีอุลตร้าไวโอเลตซี สภาพควบคุมบรรยากาศ และคลื่น
อุลตร้าซาวด์ก่อนกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณกรดเฟอรุลิกอิสระ สี
และเนื่อสัมผัสของเมล็ดข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
- คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงใน
ภาชนะบรรจุสำหรับการจำหน่ายปลีก
- ศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ของข้าวโพดลูกผสม
แอนโธไซยานินสูงและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา
 
   
 
       
 
น.ส. กรุณา วงษ์กระจ่าง

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrknw@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1505)  
ความเชี่ยวชาญ - การควบคุมคุณภาพอาหารและการวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางเคมี
- การวิเคราะห์อาหาร
 
ผลงานวิจัย

- การสกัดแอนโทไซยานินจากเปลืององุ่นโดยใช้คลื่นอุลตราโซนิก
และการผลิตแอนโทไซยานินผงด้วยวิธีทำแห้งแบบผ่นฝอย
- ผลของตัวทำลาย อุณหภูมิและเวลาต่อการสกัดสารฟลาวานอลจาก
เปลือกปนเมล็ดและจากเมล็ดองุ่นที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต
ไวน์โดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคช่วยในการสกัด
- ผลิตภัณฑ์เต้าหู้และนมถั่วเหลืองที่มีสาร GABA สำหรับผู้สูงอายุ

 
   
 
       
         
ดร. วิภา สุโรจนะเมธากุล

ตำแหน่ง นักวิจัย เชี่ยวชาญ  
อีเมล์ ifrvis@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1503)  
ความเชี่ยวชาญ - คุณสมบัติของข้าวและการแปรรูปข้าว
- สารก่อภูมิแพ้
 
ผลงานวิจัย - การผลิตไพโรเดรกตรินจากสตาร์ชข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเพื่อเป็น
ใยอาหารชนิดใหม่
- การพัฒนาข้าวหุงสุกเร็วจากข้าวนึ่ง
- การผลิตข้าวเหนียวหุงสุกเร็วจากข้าวนึ่งข้าวเหนียวกล้องเพื่อ
อุตสาหกรรมข้าวแปรรูป
- การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารทะเล
(กุ้งและปู)แบบมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
- Application of Immunoassay for food allergen in
Thailandงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
: วิธีการผลิตและกักเก็บสารออกฤทธิ์ขมิ้นชันในรูปขมิ้นผง
และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีการดังกล่าว
: ผลิตภัณฑ์ Snack bar จากข้าวกล้อง

 

   
 
       
         
ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrlds@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1502)  
ความเชี่ยวชาญ - การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารด้วยเทคนิค
โครมาโตกราฟฟี
- การสกัดแยกโปรตีนและโพลีแซคคาไรด์จากวัตถุดิบทางการเกษตร
และการทำให้บริสุทธิ์
- การประเมินสมบัติต้านอนุมูลอิสระในวัตถุดิบทางการเกษตร
 

   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000