หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร > หน้าหลัก > ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

 
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
 
ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrlds@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1502)  
ความเชี่ยวชาญ - การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารด้วยเทคนิค
โครมาโตกราฟฟี
- การสกัดแยกโปรตีนและโพลีแซคคาไรด์จากวัตถุดิบทางการเกษตร
และการทำให้บริสุทธิ์
- การประเมินสมบัติต้านอนุมูลอิสระในวัตถุดิบทางการเกษตร
 

 

   
 
       
         
 
นาง จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrcdc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1503)  
ความเชี่ยวชาญ - การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
- สรีรวิทยาของการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้สด
- การตรวจวิเคราะห์และการขอขึ้นทะเบียนอาหาร
- การคำนวณฉลากข้อมูลโภชนาการ
 
ผลงานวิจัย - ผลของภาชนะบรรจุและอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษาผักเมืองหนาวบางชนิด
- การยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดหอมสด
- คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเห็ดหอมสดที่ผลิตจากภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และปริมาณสาร
ฟีนอลในเห็ดหอมสดที่เก็บเกี่ยว 2 ช่วงอายุ
 

 

   
 
       
         
ดร. สุมิตรา บุญบำรุง

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrstb@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1504)  
ความเชี่ยวชาญ - การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ของสารเมตาโบโลมิกส์
ที่ระเหยได้ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟฟี (GC-MS)
- การสกัดแยกสารสำคัญด้วยเทคนิค Supercritical Fluid (CO2)
Extraction, Steam Distillation
- การวิเคราะห์จากกลิ่นรส (Flavor) ที่ตรวจพบในอาหาร
และวัตถุดิบต่างๆ
 
ผลงานวิจัย - การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของกลิ่นหอมจากสารสกัดกลิ่นรสต้มยำ
- โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทย
แบบครบวงจร
- การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหารและฟังชันนอลฟู้ดส์
สำหรับผู้สูงอายุ
 

 

   
 
       
         
น.ส. ชมดาว สิกขะมณฑล

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrcds@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1505)  
ความเชี่ยวชาญ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ประเมินทางประสาทสัมผัส
- การวิเคราะห์อาหาร
 
ความเชี่ยวชาญ - การศึกษาสูตรที่เหมาะสมสำหรับคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส
ของบิสกิตสมุนไพรที่ไม่มีกลูเตน
- ผลของการใช้แป้งข้าวที่มีสารแอนโทไซยานินสูงต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิ
- การประยุกต์ใช้แบบแผนทดลองแพลกเกตก์ แอนด์ เบอร์แมน
สำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบอ่อนหวาน และปราศจากกลูเตน
- การใช้แป้งข้าวกล้องงอก แป้งข้าวหอมแดง และแป้งข้าวหอมนิล
ในผลิตภัณฑ์มินิคัพเค้กปราศจากกลูเตน
 
   
 
       
         
น.ส. ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrtdk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1502)  
ความเชี่ยวชาญ - Encapsulation
- Food processing
- Food composition analysis by Electronic nose
GC-MS (Head-space)
- Freezing preservation of food
 
ผลงานวิจัย - Temperature effects on volatile aroma compounds
of lemongrass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf).
- Effects of hight temperature on volatile aroma
compounds of kaffir lime leaf.
- Effect of ripenessand maturity stages on volatile
compounds in Palmyra palm (Borassusflabellifer) fruit pulp
- Features of Heated Chitosan-Maltodextrin Solutions
 

 

   
 
       
         
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000