หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร > หน้าหลัก > ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

 
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
 
ดร. อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ aunchalee.a@ku.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1506)  
ความเชี่ยวชาญ - เนื้อสัมผัสอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
Food Texture, Product Development
 
ผลงานวิจัย - อาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัส (Texture-modified food)  

 

   
 
       
         
น.ส. นราพร พรหมไกรวร

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrnpph@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1529)  
ความเชี่ยวชาญ - สารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นใน
พืชป่าและพืชพื้นบ้าน
 
ผลงานวิจัย - อิทธิพลร่วมของวิธีการปรุงอาหารและส่วนประกอบในอาหารที่มีต่อ
ความคงตัวของสีปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชั่นของมันเทศสีม่วงเพื่อประโยชน์ต้านการบริโภค
- อิทธิพลของระดับเจลาตินไนเซชั่นและความชื้นต่อคุณลักษณะ
ด้านต่างๆ ของเฟรนฟรายด์ขึ้นรูปจากมันเทศสีม่วงที่ทำให้พองตัวด้วย
เทคนิคที่ไม่ใช่การทอด
 
       
       

   
 
       
 
ดร. ศันสนีย์ อุดมระติ

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrsnu@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1506)  
ความเชี่ยวชาญ - พอลิแซ็กคาไรด์ในอาหาร
- อิมัลชั่นในอาหาร
 
ผลงานวิจัย - การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว/แป้งข้าว
- ดัดแปลงพอลิแซ็กคาไรด์/โอลิโกแซ็กคาไรด์เพื่อ
เพิ่มสมบัติเชิงหน้าที่ 
- อิมัลชั่น : เสถียรภาพและคงความคงตัว
- การย่อยของไขมันในสภาวะจำลอง
 

   
 
       
         
ดร. ธิดารัตน์ พันโท

ตำแหน่ง นักวิจัย ปฏิบัติการ  
อีเมล์ ifrtrp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1508)  
ความเชี่ยวชาญ - คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนในอาหาร
- โปรตีนพืช/โปรตีนแมลง
- การย่อยได้ขององค์ประกอบอาหารต่างๆ  ในสภาวะจำลอง
- การวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพ
 
ผลงานวิจัย - การปรับปรุงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของ  โปรตีนแมลง
- การย่อยได้ขององค์ประกอบอาหารในงาดำในสภาวะจำลอง
 

   
 
       
 

นายพสธร ผ่องแผ้ว

ตำแหน่ง นักวิจัย ปฏิบัติการ  
อีเมล์ ifrpop@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1508)  
ความเชี่ยวชาญ - กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
- โปรตีนในอาหาร
- ไขมันและน้ำมัน
 
ผลงานวิจัย -การผลิตไขมันวัวที่มีกรดไขมันอิ่มตัวต่ำและการประยุกต์
ใช้ในการผลิตเนื้อฉีดไขมันวัว
- Properties Changes of Chicken Breast during
Sous-Vide Cooking and Acceptance for Elderly
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่จากวัตถุดิบเนื้อสัตว์
 

   
 
       
 
 
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000