หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร > หน้าหลัก > ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

 
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
 
น.ส. นราพร พรหมไกรวร

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrnpph@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1529)  
ความเชี่ยวชาญ - สารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นใน
พืชป่าและพืชพื้นบ้าน
 
ผลงานวิจัย - อิทธิพลร่วมของวิธีการปรุงอาหารและส่วนประกอบในอาหารที่มีต่อ
ความคงตัวของสีปริมาณแอนโทไซยานิน และความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชั่นของมันเทศสีม่วงเพื่อประโยชน์ต้านการบริโภค
- อิทธิพลของระดับเจลาตินไนเซชั่นและความชื้นต่อคุณลักษณะ
ด้านต่างๆ ของเฟรนฟรายด์ขึ้นรูปจากมันเทศสีม่วงที่ทำให้พองตัวด้วย
เทคนิคที่ไม่ใช่การทอด
 
       
       

   
 
       
 
น.ส. ประจงเวท สาตมาลี

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrpws@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1529)  
ความเชี่ยวชาญ - แป้งและการใช้ประโยชน์
- Hydrocolloid application
 
ผลงานวิจัย - ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงของแป้ง
และสตาร์ชข้าว
- การปลิตปลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูปชนิดย่อยได้ช้าจากเศษเส้น
ก๋วยเตี๋ยว
- การผลิตแป้งย่อยได้ช้าจากข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
อาหารสุขภาพ
 
       

   
 
       
         
ดร. ศันสนีย์ อุดมระติ

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrsnu@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1506)  
ความเชี่ยวชาญ - โพลีแซคคาไรด์ในอาหารอิมัลชั่นในอาหาร  
ผลงานวิจัย - การผลิต resistant starch จากแป้งข้าวด้วยวิธีการย่อยแป้งด้วย
กรดร่วมกับการให้ความร้อนและความชื้น
- การศึกษาคุณสมบัติเคมี-ฟิสิกส์ และคุณสมบัติการเป็น
อิมัลซิไฟเออร์ของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีเอสเทอรร์ฟิเคชั่นร่วมกับกรดไขมัน
- กลไกของมอลโตเดกทรินปาล์มิเตทร่วมกับ Tween 80 ในการรักษาความคงตัวของอิมัลชั่นชนิดไขมันในน้ำและการนำไป
ประยุกต์ใช้ในอาหาร
 

   
 
       
         
ดร. อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrala@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1506)  
ความเชี่ยวชาญ - Analysis of food texture: Muscle biochemistry; Design
of experiment and analysis of biological data
 
ผลงานวิจัย - การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและลักษณะเนื้อสัมผัสของชิ้น
ปลาแล่ปริมาณไขมันสูงและปานกลางจากปลาเพราะเลี้ยงซึ่งจับใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
 

   
 
       
 
น.ส.ธิดารัตน์ พันโท

ตำแหน่ง นักวิจัย ปฏิบัติการ  
อีเมล์ ifrtrp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1508)  
ความเชี่ยวชาญ Rice protein Protein hydrolysis  
ผลงานวิจัย    

   
 
       
 
 
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000