หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ > หน้าหลัก > ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

 
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
   
ดร. สิรินันท์ ชมภูแสง

ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
 
อีเมล์ ifrsrn@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1408)  
ความเชี่ยวชาญ - Food Microbiology
- Applied Enzymology
 
ผลงานวิจัย -ต้นแบบการผลิตกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกโดยการทำแห้งสู่
เชิงพาณิชย์
- ผลของโปรติโอไลติกแบคทีเรียต่อคุณภาพและเอกลักษณ์ของขนมจีน
แป้งหมัก
 

   
 
       
 
นาง พัทธินันท์ วาริชนันท์

ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ  
อีเมล์ ifrptn@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1410)  
ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร : การประยุกต์ใช้แลคติกแอซิด
แบคทีเรียและจุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร

 
ผลงานวิจัย

- การพัฒนากระบวนการผลิตโยเกิร์ตข้าวไรซ์เบอรี่ยอดเชิงพาณิชย์
- การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของแลคติกแอดซิด
แบคทีเรียจากแหนมเห็ดเพื่อการผลิตกล้าเชื้อแหนมเห็ด
โพรไบโอติก
- ศักยภาพการเป็นไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดอง
พื้นบ้านของประเทศไทย

 

 

   
 
       
         
นางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrkwd@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1410)  
ความเชี่ยวชาญ - เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
- จุลชีววิทยาทางอาหาร
- เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
- การประยุกต์ใช้ Lactic acid bacteria
 
ความเชี่ยวชาญ - การใช้เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแลคติกแอซิคแบคทีเรียใน
อุตสาหกรรมขนมจีน
- การพัฒนาวิธีการคัดเลือกอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียแลคติกย่อย
แป้งเพื่อการผลิตกรดแลคติก
- การผลิตกรดแลคติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อแลคติกแอซิด
แบคทีเรีย
 

   
 
       
         
น.ส. กัญญรัตน์ กัญญาคำ

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrkrk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1408)  
ความเชี่ยวชาญ - จุลินทรีย์โปรไบโอติก(Probiotic) และการประยุกต์ใช้ในอาหาร
- การใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันในการห่อหุ้มจุลินทรีย์
 
ผลงานวิจัย - การห่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์เยลลี่เสาวรส
- การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกที่ห่อหุ้มเซลล์ด้วยพรีไบโอติกร่วมกับ
อัลจิเนตในเครื่องดื่มสมุนไพรไทย
- การพัฒนาข้าวโพดงอกและหมักเพื่อเพิ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด
- ผลิตภัณฑ์เยลลี่จากน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้
 

   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000