หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ > หน้าหลัก > ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

 
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
 
นาง เขมพัษ ตรีสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิจัย  
อีเมล์ ifrwdo@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1409)  
ความเชี่ยวชาญ - Food Microbiology
- Food Safety
- Food Hygiene
 

   
 
       
 
นาย ประมวล ทรายทอง

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrpmst@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1411,1416)  
ความเชี่ยวชาญ - เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
- การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารหมัก
 
ผลงานวิจัย - การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มน้ำส้ม
สายชูหมัก
- การผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบทางการเกษตร ข้าว มะพร้าว
เนื้อสัตว์
- การศึกษาสารสำคัญจากจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์
อาหาร
 
   
 
       
         
ดร. วนิดา ปานอุทัย

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrwdp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1402)  
ความเชี่ยวชาญ - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
- เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Algal biotechnology)
 

   
 
       
         
ดร. อรวรรณ ละอองคำ

ตำแหน่ง นักวิจัย  
อีเมล์ ifrowl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1411)  
ความเชี่ยวชาญ - การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารมนุษย์
(Human gut microbiota)
- จุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotic)
 
ผลงานวิจัย    

   
 
       
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000