หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ > หน้าหลัก > ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

 
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
 
         
         
 

น.ส. ศิริพร ตันจอ

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrspta@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1606)  
ความเชี่ยวชาญ - งานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการชุมชน
- อาหารเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรค
- การศึกษาการย่อยการดูดซึมสารอาหารโดยการจำลอง
- สภาวะในหลอดทดลอง
 
ผลงานวิจัย - ผลของการแปรรูปถั่วเหลืองเพาะงอกต่อการดูดซึมธาตุเหล็กและ
ความสามารถในการย่อยโปรตีน
- การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ของแร่ธาตุบางชนิด ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมงาดำและธัญพืช
- การศึกษาค่าการย่อยแป้งในหลอดทดลองและการประมาณค่าดัชนี
น้ำตาลของขนมไทยบางชนิดที่มีใยอาหารเป็นส่วนประกอบ
 

   
 
       
 
 

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ตำแหน่ง นักวิจัย   
อีเมล์ orathai.saw@ku.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1815)  
ความเชี่ยวชาญ - ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล (bioactivity study)
โดยเทคนิคชีวสารสนเทศศาสตร์ มุ่งเน้นด้านโปรตีน Protein
Bioinformatics เช่น Homology Modeling, Protein Design,
Molecular Docking, Molecular Dynamics Simulation
- พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงโปรตีน (Protein-based products)
 
ผลงานวิจัย - ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติด้าน Protein Bioinformatics เช่น โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งและโปรตีนกลุ่มฮอร์โมนควบคุมการเจริญในสัตว์น้ำ เป็นต้น
- ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงโปรตีน (Protein-based products)
 

   
 
       
         
 

ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ตำแหน่ง นักวิจัย  
อีเมล์ ifrppt@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35  
ความเชี่ยวชาญ - การสกัดแยกสารพฤกษเคมีเพื่อใช้เป็นสารอาหารฟังก์ชั่น
- การวิเคราะห์และจำแนกสารธรรมชาติ
- การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพของสารธรรมชาติในระดับหลอดทดลอง
และเซลล์ไลน์
 
ผลงานวิจัย - การพัฒนาวิธีการสกัดและการกักเก็บสารสำคัญจากกระชายเหลือง
เพื่อใช้เป็นสารอาหารฟังก์ชั่น
- ผลของกระบวนการผลิตต่อความสามารถในการดูดซึมได้ของสาร
แคโรทีนอยด์ในผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ในระดับหลอดทดลอง
 

   
 
       
         
 

นางอุษาพร ภูคัสมาส

ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrusp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1604)  
ความเชี่ยวชาญ พัฒนาตำรับอาหาร แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  

   
 
       
 
 
 
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000