หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ > หน้าหลัก > ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

 
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
 
       
ดร. ซาฟียะห์ สะอะ

ตำแหน่ง นักวิจัย  
อีเมล์ ifrsis@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 ต่อ 1606  
ความเชี่ยวชาญ -เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ไลน์  ในการประเมินความเป็นพิษ, ความเข้ากันได้กับร่างกาย, การสมานแผล การสร้างกระดูก เป็นต้น
-การประยุกต์ใช้วัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหารทะเล เช่น สกัดเจลาตินจากหนังปลามาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงเลี้ยง
เซลล์สามมิติ (scaffold) เป็นวัสดุทางการแพทย์และเทคนิค
ทางนาโนเทคโนโลยี
 
ผลงานวิจัย -ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกระชายเหลืองต่อการกระตุ้นการเสริมสร้างกระดูกของเซลล์ไลน์ MC3T3-E1 เพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหารสุขภาพ
-การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบสมุนไพรไทยจากมะแขว่น
 

   
 
       
 
นายณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

ตำแหน่ง นักวิจัย ปฏิบัติการ  
อีเมล์ ifrnwl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 ต่อ 1603  
ความเชี่ยวชาญ -
 
ผลงานวิจัย    

   
 
       
 
 
น.ส. วาสนา นาราศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ  
อีเมล์ ifrwsn@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1605)  

   
 
       
 
นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ tomtamS.K@hotmail.com  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1607)  

   
 
       
 
น.ส.ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrtiv@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1604)  

   
 
       
 
 
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000