หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายกระบวนการผลิตแปรรูป > หน้าหลัก > ฝ่ายกระบวนการผลิตแปรรูป

 
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
 
นาย สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrspy@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1616)  
ความเชี่ยวชาญ - กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ธัญพืช
- การอบแห้ง
 

   
 
       
 
น.ส. กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ตำแหน่ง นักวิจัย ปฏิบัติการ  
อีเมล์ ifrkpp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1620)  
ความเชี่ยวชาญ - การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ทรัพย์สินทางปัญญา-สิทธิบัตร
- การทดสอบทางประสาทสัมผัส
 

   
 
       
         
น.ส. งามจิตร โล่วิทูร

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrnjl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1609)  
ความเชี่ยวชาญ - การแปรรูปอาหารบรรจุในรีทอร์ทเพาช์
- การปรับปรุงคุณภาพผลไม้แช่เยือกแข็งด้วยวิธีออสโมซิส
 

   
 
       
         
ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrnpl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1617)  
ความเชี่ยวชาญ - การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
- กระบวนการเอกซ์ทรูชัน
 

   
 
       
         
นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrpisut@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 ต่อ (1616)  
ความเชี่ยวชาญ - การผลิตและฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อน
(Thermal Processing)
- กฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร
- การพัฒนาระบบคุณภาพโรงงานด้วยระบบ GMP และ HACCP
- พื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร
 

   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000