หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

 
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
 
นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
  หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร  
อีเมล์ ifrcdc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1821)  
ความเชี่ยวชาญ
- การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
- สรีรวิทยาของการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้สด 
- การตรวจวิเคราะห์และการขอขึ้นทะเบียนอาหาร 
- การคำนวณฉลากข้อมูลโภชนาการ
 

   
 
       
         
นางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ  
อีเมล์ sirinrat.w@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1825)  
ความเชี่ยวชาญ การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร, กฏหมายการแสดงฉลากสารก่อ
ภูมิแพ้ในอาหาร
 

   
 
       
         
นางภาธิกา เพ่งพินิจ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrptkk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1821)  

   
 
       
         
น.ส.วริศรา มุสิกชาติ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrwsr@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1820)  

   
   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000