หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

 
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
 
นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
  หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร  
อีเมล์ iifrcdc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (503)  
ความเชี่ยวชาญ
- การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
- สรีรวิทยาของการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้สด 
- การตรวจวิเคราะห์และการขอขึ้นทะเบียนอาหาร 
- การคำนวณฉลากข้อมูลโภชนาการ
 

   
 
       
         
น.ส.ศิรินรัตน์ วรรณภินพงศ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrsrrw@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (824)  
ความเชี่ยวชาญ -  

   
 
       
         
นายชุติพล จงแก้ววัฒนา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrctc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (818)  
ความเชี่ยวชาญ -  

   
 
       
         
น.ส.ภาธิกา แก้วแดง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrptkk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (818)  

   
 
       
         
น.ส.วริศรา มุสิกชาติ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย  
อีเมล์ ifrwsr@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (818)  

   
   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000