หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

 
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
 
น.ส.กนกวรรณ อ่อนหวาน

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยทดสอบทางจุลชีววิทยา
 
อีเมล์ ifrkwo@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1812, 1814)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบทางจุลชีววิทยา  

   
 
       
         
น.ส.ภัทรกร วัฒนกุล

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
รองหัวหน้าหน่วยทดสอบทางจุลชีววิทยา
 
อีเมล์ ifrpgw@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1812, 1814)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบทางจุลชีววิทยา  

   
   
 
       
   
   
นางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
 
อีเมล์ sirinrat.w@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1825)  
ความเชี่ยวชาญ การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร, กฏหมายการแสดงฉลากสารก่อ
ภูมิแพ้ในอาหาร
 

   
 
       
         
นางไพลิน ชำนาญศิลป์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
รองหัวหน้าหน่วยทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
 
อีเมล์ ifrpls@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1825)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร  

       
         
น.ส.วริศรา มุสิกชาติ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
ผู้จัดการด้านคุณภาพ
 
อีเมล์ ifrwsr@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1823)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Vitamin, Coenzyme Q-10, Gamma Oryzanol  
       

   
   
 
       
   
   
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000