หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

 
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
 
 
น.ส.ปัญญรัศมิ์ ฉายรัศมี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รองหัวหน้าหน่วยธุรการ
 
อีเมล์ panyarat.c@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1800, 1811)  

       
         
น.ส.ศุภธิดา พิมพิสณฑ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ Supathida1@gmail.com  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1822)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Benzoic acid, Sorbic acid, Synthetic colour
Vitamin C, Organic acid
 

   
   
 
       
   
น.ส.สนธยา กันทะมาศ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ ifrsyk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1818)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Fat, Total Dietary Fiber, Total Solid  

   
 
       
   
   
   
น.ส.สุดารัตน์ ด้วงเฟื่อง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ sudarat.noi@hotmail.com  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1818)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Sugar, Sugar alcohol, Other Sweeteners
NaCl, Maltodextrin
 

   
   
 
       
         
นางวิชชุดา เพียรจัด

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ ifrwed@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1818)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Peroxide Value, Caffeine, TBA, Sulfur Dioxide
Acesulfame K, Aspartame, Acid Value
 

       
         
น.ส.รัตติยา อ้นโต

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ ifrryo@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1819)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Minerals and Metals  

   
   
 
       
         
น.ส.กันตรัตน์ รักษ์พิทยานนท์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ ifrkrr@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1818)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบทางกายภาพ, Anthraquinone  

       
         
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000