หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

 
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
 
 
น.ส.นภาพร มหาศรี

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ n_noi@live.com  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1818)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Vitamin, Coenzyme Q-10, Gamma Oryzanol  

   
 
       
   
น.ส.กิติยา จันทิหล้า

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ Jantila.2709@gmail.com  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1818)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Moisture, Ash, Protein, Water activity
Chloride, Nitrate, Carbohydrate, Total energy
 

   
   
 
       
         
น.ส.ปัทมา ปานเจริญ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ ifrpmp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1815)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Fatty acid, Cholesterol, Alcohol
และ Test kits
 

       
         
น.ส.เพ็ญแข เกตุบรรจง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ ifrpkk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1815)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Fatty acid, Cholesterol, Alcohol
และ Test kits
 

       
         
น.ส.รัชนีภรณ์ ผิวผ่อง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ ifrrop@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1820)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Vitamin, Coenzyme Q-10, Gamma Oryzanol
 

   
   
 
       
         
น.ส.ณัฐธิชา นามบุญ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ Nest_Natticha@hotmail.com  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1818)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบทางกายภาพ
 

       
         
น.ส.วัชรียา พงษ์ศิริแสน

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ praevary_35@hotmail.com  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1819)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Minerals and Metals  

       
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000