หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

 
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
 
น.ส.ชุลีพร นามเสนา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางจุลชีววิทยา
 
อีเมล์ ifrcpn@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1812, 1814)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบทางจุลชีววิทยา  

   
   
 
       
 
น.ส.อภิชา สกุลวัฒนะ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยทดสอบทางจุลชีววิทยา
 
อีเมล์ ifracs@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1812, 1814)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบทางจุลชีววิทยา  

       
 
 
น.ส.สุนิศา พรรณสันฐาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยธุรการ
 
อีเมล์ ifrsip@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1800, 1811)  

       
         
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000