หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ไวน์เกษตร > หน้าหลัก > ไวน์เกษตร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้เริ่มทดลองผลิตไวน์ ตั้งแต่ ยังเป็นองค์การอาหารสำเร็จรูป สังกัดกระทรวงกลาโหม จนโอนมาสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 มีการวิจัยและพัฒนาการ ผลิตไวน์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

การวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังของสถาบันฯ เริ่มโดย นายประดิษฐ์ ครุวัณณา ซึ่งสำเร็จการศึกษาและ ทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ้านเทคโนโลยีการผลิตไวน์ จาก University of California, Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2519  ได้รับมอบ หมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการผลิตไวน์ จึงได้ร่วมกับคณะนักวิจัย ทำการ วิจัยและพัฒนาไวน์จากวัตถุดิบต่างๆ ในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2520 เป็นต้นมา มีการผลิตทดลอง เพื่อจำหน่าย ภายใต้ชื่อ "ไวน์เกษตร" หรือ  "ไวน์ผลไม้เกษตร"  การคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมในการหมักไวน์ คัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์บริสุทธิ์Saccharomyces cerevisiae ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมหลายสายพันธุ์  เช่น Montrachet, Burgundy, Ellipsoideus, Champagne และ Bordeaux เป็นต้น ซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้ ได้ ใช้ในการหมักไวน์ของสถาบันฯ มาจนถึงปัจจุบัน

การวิจัยและพัฒนาไวน์จากองุ่น

ใช้องุ่นพันธุ์ต่างประเทศ ที่ปลูกโดย ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  เป็นองุ่นเขียว 21 พันธุ์และองุ่นแดง 22 พันธุ์ หมักที่อุณหภูมิ 22 ±1 °ซ. โดยใช้เชื้อยีสต์ผง K1-V1116 ยี่ห้อ Lalvin ประเทศแคนาดา พบว่าองุ่นที่เก็บ เกี่ยวในฤดูหนาวและฤดูร้อน มีองค์ประกอบน้ำองุ่นดีกว่าองุ่นที่เก็บในฤดูฝน คุณภาพของไวน์ที่ได้จากองุ่นเก็บเกี่ยวในแต่ละฤดูนั้น พบว่าองุ่นขาวซึ่งให้ ไวน์คุณภาพดีทุกฤดเก็บเกี่ยวคือพันธุ์ Italia , Shimo , Early Muscat และ Cortese  กลิ่นไวน์ขาวจากองุ่น Italia และ Early Muscat เป็นที่ยอมรับจาก ผู้ชิมมาก ส่วนองุ่นแดงที่ผลิตไวน์แดงคุณภาพใช้ได้ทุกฤดูเก็บเกี่ยวคือ Barbera , Rubired และ Nebbiolo กลิ่นไวน์จากองุ่นแดง Rubired และ Barbera เป็นที่ยอมรับ

 
 
     
การวิจัยและพัฒนาไวน์ผลไม้
วิจัยไวน์จากผลไม้เกือบทุกชนิดในประเทศไทย เช่น ไวน์ลิ้นจี่, ไวน์กระท้อน, ไวน์ฝรั่ง(ไส้แดง), ไวน์เสาวรส, ไวน์กล้วยหอม, ไวน์มะเฟือง, ไวน์ลูกหว้า,
ไวน์มะนาว เป็นต้น  เป็นที่ยอมรับของผู้ชิม  การทดลองผลิตไวน์จากลิ้นจี่พันธุ์ต่างๆในประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ พบว่าลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย
ผลิตไวน์คุณภาพดี เป็นที่ยอมรับมากที่สุด และยังทดลองผลิตพอร์ต (ไวน์เติมแอลกอฮอล์กลั่น) จากลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยและจากสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง
ได้คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ
 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีการวิจัยไวน์ประเภทอื่นๆ อีก
เช่น ไวน์ข้าว ชนิดสาโทขาวและสาโทแดง ไวน์จากพืชผักสมุนไพร 
ไวน์น้ำผึ้งที่ได้จากดอกสาบเสือ  ดอกนุ่น  ดอกลำไย  และ ดอกเงาะ รวมทั้งพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตไวน์มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน
และตรวจวิเคราะห์ให้ได้ตามมาตรฐานไวน์ ของกระทรวงอุตสาหกรรม

การผลิตไวน์ในปัจจุบัน ไวน์ชนิดหลักๆ ที่สถาบันฯ ผลิตจำหน่าย คือ ไวน์ขาว ได้แก่ไวน์ลิ้นจี่ ไวน์สับปะรด และไวน์สับปะรดผสมเสาวรส ไวน์แดง ได้แก่ ไวน์องุ่น (พันธุ์ Shiraz) ไวน์กระเจี๊ยบและไวน์ผลไม้รวม

     
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000