หน้าหลัก   |   ฐานข้อมูลอบรมอาหารไทย   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ > หน้าหลัก > บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 

หัวข้อ

รายละเอียด

ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ (ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ)
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการโครงการพัฒนาวิชาการ 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ 1. หน่วยงานที่สนใจติดต่อแสดงความจำนง ขอใช้บริการฯ กรอกแบบฟอร์ม
2. จัดส่งแบบฟอร์มไปที่สถาบันค้นคว้าและ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตู้ ป.ณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903 หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2561-1970
ค่าใช้จ่าย ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ระยะเวลา ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
บุคคลติดต่อ คุณสาวิณี สมุทรรัตน์
โทรศัพท์ 0-2942-8621 , 0-2942-8629-35 ต่อ 1221
E-mail sawinee.sam@ku.th

 

,

 

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000