หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 คลังสื่อ หน้าหลัก > สื่อสิ่งพิมพ์

วารสารอาหารปีที่ 27 ฉบับที่ 4

อัพเดท 27.05.2557 อ่านจำนวน 2 ครั้ง

 
ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2540
::: บทความวิชาการ :::
- แนวโน้มการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์
- แนวทางการลดจุดควบคุมวิกฤติในการจัดทำระบบ HACCP วราวุฒิ ครูส่ง และคณะ
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  
::: บทความวิจัย :::
- อิทธิพลของช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและคุณภาพ กุลวดี ตรองพาณิชย์ และคณะ
ของข้าวโพดหวานทั้งเมล็ดบรรจุกระป๋อง  
- ในการสำรวจปริมาณสารไอโอดีนใน้ำนมแม่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ ประณีต ผ่องแผ้ว และคณะ

มีอุบัติการณ์ของโรคขาดสารไอโอดีนเปรียบเทียบกับปริมาณไอโอดีนในผลิตภัณฑ์น้ำนมวัว น้ำนมถั่วเหลือง

 
::: บทความจากห้องปฏิบัติการ :::
- การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของ Listeria ในอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก ปวีณา ปัญญา และ
จำเรียง ปุญญะประสิทธิ์
::: ปกิณกะ :::
- "9 อ" เพื่อชีวิตและสุขภาพ จารุวรรณ์ ศิริพรรณพร
- การรักษาสุขภาพทางโภชนาการเมื่อเข้าสู่วัยทอง วันเพ็ญ มีสมญา
- เทคนิค CAP/ MAP เพื่อยืดอายุการเก็บอาหาร วัฒนา วิริวุฒิกร
- กระเทียม... กลิ่นกระเทียม เกศศิณี ตระกูลทิวากร
ปิดการ download ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000