หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 คลังสื่อ หน้าหลัก > สื่อสิ่งพิมพ์

วารสารอาหารปีที่ 28 ฉบับที่ 1

อัพเดท 27.05.2557 อ่านจำนวน 2 ครั้ง

 
ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2541
::: บทความวิชาการ :::
- บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารในยุคโลกาภิวัฒน์
เบ็ญจรัก วายุภาพ และ วราพร ลักษณลม้าย
- บทบาทของเอ็นไซม์ในซูริมิ : ซูวาริ สุทธวัฒน์ เบญจกุล และ วรรณพ วิเศษสงวน
- สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช พีซีบี และยาสัตว์กับการตกค้างในอาหาร กอบทอง ธูปหอม
::: บทความวิจัย :::
- ผลการเพิ่มปริมาณออกซิเจนต่อกระบวนการหมักน้ำปลา ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก และคณะ

- ผลกระทบของสภาวะการเก็บต่อความคงตัวของสารไอโอดีนในเกลือ น้ำปลา และน้ำดื่ม ที่เสริมด้วยไอโอดีน

รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร และคณะ
- สมบัติของสารให้ฟองผงจากโปรตีนถั่วเหลืองและการประยุกต์ใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ปาริฉัตร ทัพภะสุต และปราณี อ่านเปรื่อง
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- น้ำมันปลา วันเพ็ญ มีสมญา
::: ปกิณกะ :::
- การผลิตฟิล์ม และสารเคลือบอาหารจากไข่ขาว วัฒนา วิริวุฒิกร
ปิดการ download ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000