บริการวิจัยและพัฒนา

บริการวิจัยและพัฒนา

การศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ R&D (Research and Product Development) เป็นภารกิจการบริการวิชาการ ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีศักยภาพและความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสถาบันฯ มีทั้งทรัพยากรบุคคลด้านอาหาร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ มีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่สมบูรณ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข/ความต้องการของผู้ขอใช้บริการ ภายใต้การให้คำแนะนำตามหลักวิชาการ ตามกระบวนการศึกษา ค้นคว้าอย่างละเอียดรอบครอบ และการติดตาม ประสานงานกับผู้ขอใช้บริการอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบของ " โครงการพัฒนาวิชาการ"

หัวข้อ รายละเอียด
ระเบียบ ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2559
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการโครงการพัฒนาวิชาการ

QR เพื่อขอรับบริการโครงการพัฒนาวิชาการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้สนใจขอรับบริการสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ 2 ช่องทาง

  1. สแกน QR code แล้วกรอกข้อมูลใน google form หรือ
  2. ดาวน์โหลดเอกสาร "แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอใช้บริการ" กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วจัดส่งมาที่
    - Email : sawinee.k@ku.th
    - ไปรษณีย์ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    ตู้ ปณ.1043 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10903
    - โทรสาร : 02-5611970
ค่าใช้จ่าย ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
ระยะเวลา ขึ้นกับขอบเขตของการศึกษาวิจัย
บุคคลติดต่อ คุณสาวิณี กฤตผล
โทรศัพท์ 02-9428629 ต่อ 1303
E-mail sawinee.k@ku.th

บริการอื่น ๆ