หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 กลุ่มบริหารและธุรการ > หน้าหลัก > งานบริหารและธุรการ

 
งานบริหารและธุรการ
 
นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
  หัวหน้างานบริหารและธุรการ  
อีเมล์ ifrstn@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1214)  

       
 
 
นางวรางคณา พันธุมโพธิ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrvrb@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1201)  

       
         
น.ส. ธนาทิพย์ สุทธิประภา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ เลขาผู้อำนวยการ  
อีเมล์ ifrtts@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1200)  

       
   
น.ส. พัชรินทร์ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ ifrprs@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1216)  

       
   
   
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000