หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร > หน้าหลัก > ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

 
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
 
น.ส. ประจงเวท สาตมาลี

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
  หัวหน้าฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร  
อีเมล์ ifrpws@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1529)  
ความเชี่ยวชาญ - แป้งและการใช้ประโยชน์
- Hydrocolloid application
 
ผลงานวิจัย - ผลของการแช่เยือกแข็งยิ่งยวดต่อการเปลี่ยนแปลงของแป้ง
และสตาร์ชข้าว
- การปลิตปลิตภัณฑ์ข้าวกึ่งสำเร็จรูปชนิดย่อยได้ช้าจากเศษเส้น
ก๋วยเตี๋ยว
- การผลิตแป้งย่อยได้ช้าจากข้าวไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม
อาหารสุขภาพ
 
   
 
       
       
น.ส. อภิญญา จุฑางกูร

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrayc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1507)  
ความเชี่ยวชาญ - การเก็บรักษาผักผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว
- การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
 
ผลงานวิจัย - ผลของรังสีอุลตร้าไวโอเลตซี สภาพควบคุมบรรยากาศ และคลื่น
อุลตร้าซาวด์ก่อนกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณกรดเฟอรุลิกอิสระ สี
และเนื่อสัมผัสของเมล็ดข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง
- คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของฟักทองญี่ปุ่นพร้อมปรุงใน
ภาชนะบรรจุสำหรับการจำหน่ายปลีก
- ศักยภาพต้านการก่อกลายพันธุ์ของข้าวโพดลูกผสม
แอนโธไซยานินสูงและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษา
 
   
 
       
 
ดร. ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrlds@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1502)  
ความเชี่ยวชาญ - การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารด้วยเทคนิค
โครมาโตกราฟฟี
- การสกัดแยกโปรตีนและโพลีแซคคาไรด์จากวัตถุดิบทางการเกษตร
และการทำให้บริสุทธิ์
- การประเมินสมบัติต้านอนุมูลอิสระในวัตถุดิบทางการเกษตร
 

 

   
 
       
         
นาง จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrcdc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1503)  
ความเชี่ยวชาญ - การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
- สรีรวิทยาของการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้สด
- การตรวจวิเคราะห์และการขอขึ้นทะเบียนอาหาร
- การคำนวณฉลากข้อมูลโภชนาการ
 
ผลงานวิจัย - ผลของภาชนะบรรจุและอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษาผักเมืองหนาวบางชนิด
- การยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดหอมสด
- คุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของเห็ดหอมสดที่ผลิตจากภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
- ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์และปริมาณสาร
ฟีนอลในเห็ดหอมสดที่เก็บเกี่ยว 2 ช่วงอายุ
 

 

   
 
       
         
ดร. สุมิตรา บุญบำรุง

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrstb@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1504)  
ความเชี่ยวชาญ - การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ของสารเมตาโบโลมิกส์
ที่ระเหยได้ด้วยเทคนิคโครมาโตรกราฟฟี (GC-MS)
- การสกัดแยกสารสำคัญด้วยเทคนิค Supercritical Fluid (CO2)
Extraction, Steam Distillation
- การวิเคราะห์จากกลิ่นรส (Flavor) ที่ตรวจพบในอาหาร
และวัตถุดิบต่างๆ
 
ผลงานวิจัย - การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของกลิ่นหอมจากสารสกัดกลิ่นรสต้มยำ
- โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทย
แบบครบวงจร
- การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหารและฟังชันนอลฟู้ดส์
สำหรับผู้สูงอายุ
 

 

   
 
       
         
 
 
 
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000