หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 โรงงานผลิต 1 > หน้าหลัก > ฝ่ายโรงงานผลิต 1

 
ฝ่ายโรงงาน
 
นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายโรงงาน
 
อีเมล์ ifrpisut@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 ต่อ (1616)  
ความเชี่ยวชาญ - การผลิตและฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะปิดสนิทด้วยความร้อน
(Thermal Processing)
- กฎหมายด้านความปลอดภัยของอาหาร
- การพัฒนาระบบคุณภาพโรงงานด้วยระบบ GMP และ HACCP
- พื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร
 

   
 
       
   
   
นายวรพล เพ็งพินิจ

ตำแหน่ง วิศวกร ชำนาญการ  
  ผู้จัดการโรงงานผลิต 1  
อีเมล์ ifrwrp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1113)  
ความเชี่ยวชาญ การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชัน  
       

       
         
         
นางสุธาทิพพ์ ดวงใจ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์  
อีเมล์ ifrstd@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1113)  

       
         
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000