หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 กลุ่มบริหารและธุรการ > หน้าหลัก > งานการเงินและบัญชี

 
งานการเงินและบัญชี
 
 
นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี
 
อีเมล์ ifrnlp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1212)  

   
   
 
       
 
น.ส.พรรณทิพา ทองใบ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrptt@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1207)  

   
   
 
       
 
   
น.ส.หทัยรัตน์ สุกใส

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  
อีเมล์ ifrhrs@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1212)  

   
   
 
       
 
   
น.ส.ชลาลัย วาสนาชอบ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  
อีเมล์ -  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1212)  

   
   
 
       
 
 
 

 

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000