หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 กลุ่มบริหารและธุรการ > หน้าหลัก > กลุ่มบริหารและธุรการ

 
กลุ่มบริหารและธุรการ
 
น.ส.เตือนใจ ส่งสุข
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrtjs@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1207)  

   
   
 
       
 
 
น.ส.ผ่องศรี ล้อมเขต
หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrpsl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1229)  

   
   
 
       
 
 

นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  
อีเมล์ ifrstn@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1214)  

       
 
นางนงลักษณ์ โพธิ์ทอง
รักษาการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  
อีเมล์ ifrnlp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1212)  

   
   
 
       
 
น.ส. ภัสสรารัตน์ ยอดสุรางค์
หัวหน้างานพัสดุ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrpry@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1210)  

   
   
 
       
         
นาย สุทธิศักดิ์ ทองคำดี
รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
อีเมล์ ifrsst@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1220)  

   
   
 
       
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000