หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายการตลาด > หน้าหลัก > ฝ่ายการตลาด

 
ฝ่ายการตลาด
 
น.ส. เตือนใจ ส่งสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)  
  หัวหน้าฝ่ายการตลาด  
อีเมล์ ifrtjs@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1107)  

   
   
 
       
 
         
น.ส.ปทิตญา ทองกลัด

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
อีเมล์ ifrptto@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1107)  

   
   
 
       
 
 
 
นายวรพล พราหมแผลง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ ifrvpp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1107)  

   
   
 
       
         
 
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000