หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ > หน้าหลัก > ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

 
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
   
ดร. อรวรรณ ละอองคำ

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
 
อีเมล์ ifrowl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1411)  
ความเชี่ยวชาญ - การศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารมนุษย์
(Human gut microbiota)
- จุลินทรีย์โพรไบโอติก (Probiotic)
 
ผลงานวิจัย    

 

   
 
       
         
ดร. สิรินันท์ ชมภูแสง

ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ
 
อีเมล์ ifrsrn@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1408)  
ความเชี่ยวชาญ - Food Microbiology
- Applied Enzymology
 
ผลงานวิจัย -ต้นแบบการผลิตกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกโดยการทำแห้งสู่
เชิงพาณิชย์
- ผลของโปรติโอไลติกแบคทีเรียต่อคุณภาพและเอกลักษณ์ของขนมจีน
แป้งหมัก
 

 

   
 
       
 
นางพัทธินันท์ วาริชนันท์

ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ  
อีเมล์ ifrptn@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1410)  
ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร : การประยุกต์ใช้แลคติกแอซิด
แบคทีเรียและจุลินทรีย์โพรไบโอติกในอาหาร

 
ผลงานวิจัย

- การพัฒนากระบวนการผลิตโยเกิร์ตข้าวไรซ์เบอรี่ยอดเชิงพาณิชย์
- การศึกษาคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของแลคติกแอดซิด
แบคทีเรียจากแหนมเห็ดเพื่อการผลิตกล้าเชื้อแหนมเห็ด
โพรไบโอติก
- ศักยภาพการเป็นไบโอติกของแลคติกแอซิดแบคทีเรียจากผักดอง
พื้นบ้านของประเทศไทย

 

 

 

   
 
       
         
นางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrkwd@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1410)  
ความเชี่ยวชาญ - เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
- จุลชีววิทยาทางอาหาร
- เทคนิคทางพันธุวิศวกรรม
- การประยุกต์ใช้ Lactic acid bacteria
 
ความเชี่ยวชาญ - การใช้เอ็กโซโพลีแซคคาไรด์จากแลคติกแอซิคแบคทีเรียใน
อุตสาหกรรมขนมจีน
- การพัฒนาวิธีการคัดเลือกอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียแลคติกย่อย
แป้งเพื่อการผลิตกรดแลคติก
- การผลิตกรดแลคติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อแลคติกแอซิด
แบคทีเรีย
 

 

   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000