หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ > หน้าหลัก > ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

 
ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
 
นาง เขมพัษ ตรีสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิจัย  
อีเมล์ wipawadee.o@ku.th  
เบอร์โทร 02-9428629-35 (1409)  
ความเชี่ยวชาญ - จุลินทรีย์ในอาหาร
- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
- บรรจุภัณฑ์อาหารและอายุการเก็บรักษา
 

 

   
 
       
 
ดร. ประมวล ทรายทอง

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrpmst@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1411,1416)  
ความเชี่ยวชาญ - เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
- การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในอาหารหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารหมัก
 
ผลงานวิจัย - การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดิ่มน้ำส้ม
สายชูหมัก
- การผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบทางการเกษตร ข้าว มะพร้าว
เนื้อสัตว์
- การศึกษาสารสำคัญจากจุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์
อาหาร
 
   
 
       
         
ดร. วนิดา ปานอุทัย

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrwdp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1402)  
ความเชี่ยวชาญ - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
- เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่าย (Algal biotechnology)
 

 

   
 
       
         
น.ส. กัญญรัตน์ กัญญาคำ

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrkrk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1408)  
ความเชี่ยวชาญ - จุลินทรีย์โปรไบโอติก(Probiotic) และการประยุกต์ใช้ในอาหาร
- การใช้เทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชันในการห่อหุ้มจุลินทรีย์
 
ผลงานวิจัย - การห่อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์เยลลี่เสาวรส
- การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกที่ห่อหุ้มเซลล์ด้วยพรีไบโอติกร่วมกับ
อัลจิเนตในเครื่องดื่มสมุนไพรไทย
- การพัฒนาข้าวโพดงอกและหมักเพื่อเพิ่มสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวโพด
- ผลิตภัณฑ์เยลลี่จากน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้
 

 

   
 
       
         
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000