หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 กลุ่มบริหารและธุรการ> หน้าหลัก > งานนโยบายและแผน

 
งานนโยบายและแผน
 
         
นาย สุทธิศักดิ์ ทองคำดี

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายและแผน
 
อีเมล์ ifrsst@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1220)  

   
   
 
       
 
น.ส.พนิดา ประสารสี

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
อีเมล์ ifrpdp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1220)  

   
   
 
       
 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000