หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ฝ่ายกระบวนการผลิตแปรรูป > หน้าหลัก > ฝ่ายกระบวนการผลิตแปรรูป

 
ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
 
ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
  หัวหน้าฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป  
อีเมล์ ifrwrpp@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1612, 1610)  
ความเชี่ยวชาญ - การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยกระบวนการ
เอกซ์ทรูชัน
- การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีกายภาพของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งหรือสตาร์ช
- การผลิตนาโนอิมัลชันในอาหารโดยกระบวนการพลังงานต่ำ
 

   
 
       
 
top
ดร. พิศมัย ศรีชาเยช

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrpms@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1617)  
ความเชี่ยวชาญ - การแปรรูปผักผลไม้
- การวิเคราะห์สารสำคัญในผักผลไม้
- เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่ม
- เทคโนโลยีการแปรรูปด้วยความร้อนเพื่อยืดอายุการเก็บ
 

   
 
       
         
น.ส. ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ตำแหน่ง นักวิจัย เชี่ยวชาญ  
อีเมล์ ifrcdt@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1614)  
ความเชี่ยวชาญ - การแปรรูปผักและผลไม้ การทำแยม การทำเครื่องดื่ม
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- การแปรรูปข้าว เช่น การทำเครื่องดื่ม การทำโจ๊กข้าวธาตุเหล็กสูง
 
ผลงานวิจัย - การพัฒนาแยมมะละกอเพื่อการค้า
- การปรับปรุงขบวนการผลิตชาใบหม่อน
- การศึกษาลักษณะทางกายภาพของหน่อไม้สดและการแปรรูปหน่อไม้สด
- การผลิตมันเทศเฟรนซ์ฟรายแช่แข็งจากมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง
- คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเสาวรสและการผลิตแยม
น้ำตาลต่ำจากเสาวรส
- การสกัด และคุณสมบัติของแอนโทไซยานินท์สูงจากข้าวกล้อง
ที่มีสีเข้ม
- การใช้ประโยชน์จากแก้วมังกรขาว และแก้วมังกรแดง
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและคุกกี้แอนโทไซยานินสูงจาก
ข้าวโพดม่วงลูกผสมแอนโทไซยานินสูงสุด
 

   
 
       
         
น.ส. สุภัคชนม์ คล่องดี

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrsck@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1622)  
ความเชี่ยวชาญ - การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทางการเกษตร
- การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในระบบอิมัลชัน
(ไอศกรีม น้ำสลัด ซอส มายองเนส และเครื่องดื่ม เป็นต้น)
 

   
 
       
         
 
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000