หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร > หน้าหลัก > ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

 
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
 
นางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ  
  หัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร  
อีเมล์ ifrcdc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1821)  
ความเชี่ยวชาญ
- การศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 
- สรีรวิทยาของการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้สด 
- การตรวจวิเคราะห์และการขอขึ้นทะเบียนอาหาร 
- การคำนวณฉลากข้อมูลโภชนาการ
 

   
 
       
         
นางภาธิกา เพ่งพินิจ

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
รองหัวหน้าศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร
 
อีเมล์ ifrptkk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1821)  
ความเชี่ยวชาญ - ด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยาในอาหาร น้ำ และเครื่องดิ่ม  

   
 
       
         
น.ส.สุณิษา ไกยสิทธิ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
หัวหน้าหน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ ifrssk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35 (1815)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Fatty acid, Cholesterol, Alcohol
และ Test kits
 

       
         
นางชนิศา ประสมศรี

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
รองหัวหน้าหน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ ifrnjr@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1820)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Minerals and Metals  

   
 
       
   
น.ส.จรรยา แสงเขียว

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
รองหัวหน้าหน่วยทดสอบทางเคมีและกายภาพ
 
อีเมล์ ifrjys@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1822)  
ความเชี่ยวชาญ - การทดสอบ Amimo Acid Profile, Sterol, Collagen
Glycin, Glutamic acid
 

   
 
       
   
   
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000