หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 สำนักงานเลขานุการ > หน้าหลัก > สำนักงานเลขานุการ

 
สำนักงานเลขานุการ
 
นางสายใจ บุญสุข

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า)  
อีเมล์ ifrsjbs@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (207)  

   
 
 
       
 
นางวรางคณา พันธุมโพธิ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)  
อีเมล์ ifrvrb@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (201)  
   
 

   
 
 
       
         
น.ส.วีรนุช กิระวงศ์สกุล

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)  
อีเมล์ ifrwnk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (220)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
นางสิริพรรณ คล้ายมณี

ตำแหน่ง บุคลากร (ชำนาญการ)  
อีเมล์ ifrspk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (215)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
น.ส.จงจิตต์ เค็งสม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)  
อีเมล์ ifrcck@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (212)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000