หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 สำนักงานเลขานุการ > หน้าหลัก > สำนักงานเลขานุการ

 
สำนักงานเลขานุการ
 
นางอุษา เนียรสอาด

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)  
อีเมล์ amcusv@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (213)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
 
น.ส.วรรณสุข ไชยวงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการพิเศษ)  
อีเมล์ ifrwsc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (211)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
น.ส.มณีรัตน์ คงคา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการ)  
อีเมล์ ifrmrk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (210)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
น.ส.ภัสสรารัตน์ ยอดสุรางค์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ชำนาญการ)  
อีเมล์ ifrpry@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (210)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
นางปิยะนาถ เกิดสมจิตต์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญงาน)  
อีเมล์ ifrpnk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (212)  
ความเชี่ยวชาญ -
 

   
 
       
         
         
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000