หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 กลุ่มบริหารและธุรการ > หน้าหลัก > งานพัสดุ

 
งานพัสดุ
 
น.ส. ภัสสรารัตน์ ยอดสุรางค์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หัวหน้างานพัสดุ
 
อีเมล์ ifrpry@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1210)  

   
   
 
       
 
 
น.ส. วรรณสุข ไชยวงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrwsc@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1211)  

   
   
 
       
         
         
น.ส. มณีรัตน์ คงคา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ  
อีเมล์ ifrmrk@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1210)  

   
   
 
       
         
นายปฏิพัทธ์ บุญบรรจบ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ  
อีเมล์ ifrppb@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1210)  

   
   
 
       

 

 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000