หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม > หน้าหลัก > ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม

 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
 
ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ตำแหน่ง นักวิจัย
หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
 
อีเมล์ ifrppt@ku.ac.th  
เบอร์โทร 02 9428629-35  

   
   
 
       
 
น.ส.สงกรานต์ ลาเวียง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ  
อีเมล์ ifrskl@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1223)  

   
   
 
       
 
น.ส.สุพรรษา สายสินธุ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
อีเมล์ ifrsnsa@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629-35 (1223)  

   
   
 
       
 
น.ส.สาวิณี สมุทรรัตน์

ตำแหน่ง นักวิจัย  
อีเมล์ ifrsnsam@ku.ac.th  
เบอร์โทร 0 2942 8629 (1223)  

   
   
 
       
 
 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000