หน้าหลัก   | ระบบข้อร้องเรียน   |   เว็บไซต์เดิม   |  แผนผังเว็บไซต์   |
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 บริการวิเคราะห์และทดสอบ > หน้าหลัก > บริการวิเคราะห์และทดสอบ

การให้บริการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร และวัตถุดิบทางการเกษตร

หัวข้อ

รายละเอียด

แบบฟอร์ม

ใบคำขอรับบริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการทดสอบฯ
2. ส่งแบบฟอร์ม พร้อมตัวอย่าง ที่หน่วยธุรการ ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ชั้น 8 อาคารอมรภูมิรัตน
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ในวัน เวลา ราชการ
3. ชำระค่าใช้จ่ายในวันส่งตัวอย่าง

ค่าใช้จ่าย

ตามอัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์/ทดสอบ

ระยะเวลา

ขึ้นกับรายการที่ต้องการทดสอบ

บุคคลติดต่อ

ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร

โทรศัพท์

0-2942-8629 – 35 ต่อ 1800 , 1811

โทรสาร

0-2942 – 7601

 
การให้บริการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางประสาทสัมผัส (Sensory Evaluation)

หัวข้อ

รายละเอียด

แบบฟอร์ม

ใบคำขอรับบริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

1. หน่วยงานที่สนใจติดต่อแสดงความจำนง ขอใช้บริการทดสอบฯ โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด
2. ส่งแบบฟอร์ม พร้อมตัวอย่าง ที่ฝ่ายเคมีและกายภาพ ชั้น 5 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ในวัน เวลา ราชการ
3. ชำระค่าใช้จ่ายในวันส่งตัวอย่าง

ค่าใช้จ่าย

ตามอัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์/ทดสอบ

ระยะเวลา

ขึ้นกับรายการที่ต้องการทดสอบ

บุคคลติดต่อ

คุณชมดาว สิกขะมณฑล ,คุณจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

โทรศัพท์

0-2942-8629 – 35 ต่อ 1503 , 1505

E-mail

ifrcds@ku.ac.th

 
 
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม
0000000